Regulamin

Regulamin ApartamentyOnline.com.pl

 

REZERWACJA:
1. Aktualna oferta znajduje się na stronie internetowej www.apartamentyonline.com.pl
2. Po zapoznaniu się z ofertą należy uzgodnić telefonicznie, za pomocą formularza rezerwacji, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną szczegóły rezerwacji oraz wynajmu danego apartamentu (cena, termin, ilość osób itp.). W tym momencie następuje WSTĘPNA REZERWACJA APARTAMENTU.
3. Następnie w ciągu 24 godzin otrzymacie Państwo e-mailem lub pocztą FORMULARZ REZERWACYJNY. Przesłany przez Nas formularz będzie zawierał informacje dotyczące uzgodnionego apartamentu, terminu rezerwacji oraz ceny. Od tego momentu są Państwo zobowiązani wpłacić zadatek w wysokości podanej w formularzu na konto bankowe.
4. W chwili otrzymania zadatku na podane w formularzu konto bankowe, otrzymacie Państwo od nas telefonicznie lub e-mailem POTWIERDZENIE DOKONANIA PEŁNEJ REZERWACJI (REZERWACJA KOŃCOWA).
5. W przypadku, gdy otrzymamy wcześniej zadatek od innego klienta, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o odwołaniu wstępnej rezerwacji oraz zaproponujemy Państwu alternatywne apartamenty lub inne terminy w danym apartamencie.
WAŻNE!!! O przyznaniu pełnej rezerwacji decyduje kolejność wpłaconych zadatków!
6. W przypadku gdy nie odpowiada Państwu alternatywny apartament lub inny termin zaproponowany przez Nas, zadatek zostaje w trybie natychmiastowym zwrócony na konto, z którego została wysłana lub na inne konto, które zostanie przez Państwa podane.
7. Pozostałą należność za pobyt uiszczają Państwo w dniu przyjazdu w momencie odbioru kluczy od apartamentu.
WAŻNE! Klucze do apartamentu nie zostaną wydane bez wpłacenia pozostałej należności!

ZAMELDOWANIE:
1. Nasz personel będzie na Państwa oczekiwał w apartamencie o określonej godzinie, pokaże i objaśni funkcjonowanie całego wyposażenia na podstawie spisu z inwentarza. Następnie zobowiązani są Państwo do zapłacenia pozostałej ceny za cały okres pobytu (w gotówce) oraz odbioru kluczy od apartamentu. Odbiór kluczy oznacza akceptację dla warunków zastanych w apartamencie zapisanych w inwentarzu mieszkania.
2. Doba noclegowa w naszych apartamentach rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 11.00. Istnieje możliwość ustalania indywidualnych godzin przyjazdu lub wyjazdu.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI:
1. Gość ApartamentyOnline nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
2. Liczba osób, zamieszkujących w apartamencie, jest ograniczone do podanej w formularzu.
3. Osoby nie zameldowane w lokalu mogą przebywać w apartamencie od godziny 07.00 do godziny 22.00.
4. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.
5. Zachowanie gości i osób korzystających z usług apartamentów nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości. Obiekt noclegowy może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
6. W przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, mamy prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie z domaganiem się odszkodowania.
7. Nasz personel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości, albo szkodę na osobie gościa, personelu firmy lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój pobytu gości lub funkcjonowanie obiektu.
8. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela apartamentu. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając.
9. W apartamencie występuje całkowity zakaz smażenia ryb.
10. Palenie tytoniu jest zabronione wykluczając werandę (balkon).
11. Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
12. Jeżeli w trakcie pobytu dojdzie z Państwa winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, jesteśmy zobowiązani do dochodzenia od Państwa pokrycia strat (na podstawie spisu z inwentarza).
13. W przypadku jakichkolwiek trudności, ewentualnych szkód lub awarii prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie pod numerem telefonu przekazanym w dniu przyjazdu – wszelkie problemy zostaną przez Nas rozwiązane w ciągu 24h.
14. Odpowiedzialność firmy z tytułu utraty lub zniszczenia pieniędzy, papierów i przedmiotów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
15. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele i inne podobne zakłady (Dz. U. Z1956r. Nr 1, poz. 2) z późniejszymi zmianami.
16. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane przez na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
18. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
19. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
20. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA:
1. Państwa dane osobowe należycie zabezpieczone i wykorzystane przez Nas wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi.

WAŻNE: DOKONANIE REZERWACJI I WPŁATY ZADATKU OZNACZA PRZYJĘCIE PRZEZ KLIENTA NINIEJSZYCH WARUNKÓW.